Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door G.K.Bulthuis Eltingh. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid Training en Advies Opleidingen BHV-Blusmiddelen


Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Anno Bulthuis alsmede de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (de "Informatie").
Informatie en aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die  Anno Bulthuis besteedt aan de samenstelling van de website en de daarin opgenomen gegevens, kan Anno Bulthuis niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde Informatie.
De op de website opgenomen Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.
Anno Bulthuis is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie op deze website, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grote nalatigheid van Anno Bulthuis.
Anno Bulthuis is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
Informatie van derden
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar door derden beheerde, externe websites.Anno Bulthuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de daarin en daarop opgenomen Informatie bij Anno Bulthuis.
Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anno Bulthuis .
Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.


Gebruiksvoorwaarden